Chrzest święty


   

  Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

  Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce. „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.  Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”. Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem. Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje: człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nieochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

  Aby dziecko otrzymało chrzest konieczne jest okazanie następujących dokumentów:

  aktu urodzenia dziecka (odpis) danych o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania) zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

  Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Do chrztu św. należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatę oraz świecę chrzcielną. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy także całe rodziny.

  Chrzestnymi mogą być katolicy:

  należący do Kościoła Katolickiego i uznający prawdy głoszone przez Kościół
  przyjmujący sakramenty święte i uczęszczający na Mszę św.
  małżonkowie mający sakrament małżeństwa
  rodzice wychowujący dzieci po katolicku
  członkowie rodzin spotykających się z księdzem w czasie wizyty duszpasterskiej
  biorący udział w życiu wspólnoty parafialnej
  młodzież uczęszczająca na katechizację
  dojrzali katolicy, mający ukończone 16 lat i przyjęty sakrament bierzmowania

  Chrzty dzieci małżeństw sakramentalnych odbywają się podczas Mszy św. o godz. 12.00 w pierwszą, a związków niesakramentalnych w trzecią niedzielę miesiąca.